دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرا فسا
   

آیین نامه ثبت نام

شرايط ثبت نام دانش آموزان دبيرستان معارف در پايه هاي دهم و یازدهم وچهارم در سال تحصيلي 97-96                                                               رشته علوم ومعارف اسلامي:    1-كارنامه سال قبل با شرط معدل هيجده 2-شش قطعه عكس 3*4  -  3-مبلغ بيمه 10000 تومان   4-پرداخت مبلغ مشاركت مصوبه مدارس معارف فرزندان فرهنگي مبلغ 300/000 تومان و فرزندان غير فرهنگي مبلغ 400/000تومان و ثبت شماره فيش واريزي در سايت مدرسه قسمت پيش ثبت نام  - 4-فرم هدايت تحصيلي 5- فرم لباس مدرسه كت و شلوار سرمه اي ،پیراهن رنگ یاسی                                                                                        قابل توجه :   واريزمبلغ   مشاركت  به حساب آموزشگاه به شماره حساب 4150152104008 به نام دبيرستان علوم و اسلامي معارف صدرا فسا


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام
   
نقشه سایت